Základní otázky o energetickém štítku

Pro jaké případy  je nutné zpracovat  Průkaz energetické náročnosti budov?

Povinností stavebníků, vlastníků budov nebo společenství vlastníků jednotek, tedy fyzických osob i právnických subjektů, je zajistit zpracování Průkazu energetické náročnosti budov s povinností oznámit toto ministerstvu, kupujícímu a nájemci a to na základě novely zákona č.406/2000 Sb. o hospodaření energií s platností od 1.1.2013 a prováděcí vyhlášky č.78/2013 Sb.

Výjimky z této povinnosti jsou přesně stanoveny a týkají se například budov pro rodinnou rekreaci a kulturních památek.

A) Výstaba nových budov

Průkaz je povinnou přílohou žádosti o vydání stavebního povolení nebo ohlášení. Splnění  vybraných ukazatelů je závazné. Již v průběhu stavebních projekčních prací je nutná spolupráce s energetickým specialistou. 

B) Rekonstrukce budov

Rekonstrukce budov v rozsahu větší změny dokončených budov. Průkaz je povinnou přílohou žádosti o vydání stavebního povolení nebo ohlášení. Splnění vybraných ukazatelů je závazné. Již v průběhu stavebních projekčních prací je nutná spolupráce s energetickým specialistou. 

C) Prodej budovy nebo ucelené části například bytu

Splnění ukazatelů není závazné. Průkaz poskytuje  informace kupujícímu o tepelně-technických vlastnostech objektu. Povinnost předložit průkaz možnému kupujícímu je nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Průkaz se nemusí opatřovat pro objekty postavené před rokem 1947.

D) Pronájem budovy nebo ucelené části například bytu

Splnění ukazatelů není závazné. Průkaz poskytuje informace nájemci tepelně-technických vlastnostech objektu. Povinnost předložit průkaz  možnému nájemci je nejpozději při podpisu nájemní smlouvy. Průkaz se nemusí opatřovat  pro objekty postavené před rokem 1947.

E) Budovy užívané orgánem veřejné moci

Povinnost zajistit zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy má příslušný orgán pokud vlastní nebo užívá objekt s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2.

Příklad:

Vlastníci bytů v bytovém domě spravovaném společenstvím vlastníků, svůj byt pronajímají nebo ho chtějí prodat. Povinností je předložit kupujícímu nebo nájemci Průkaz nebo jiné závazné údaje. Průkaz energetické náročnosti budovy je také Průkazem pro ucelenou část této budovy, například bytové jednotky.

Vlastník budovy, která byla provedena před 1. lednem 1947 a od tohoto termínu nedošlo k větší změně, nemusí opatřovat Průkaz při prodeji nebo pronájmu.

Vlastník budovy chce provést rekonstrukci v rozsahu větší změny podléhající vydání stavebního povolení. Průkaz je nutné opatřit a doložit k žádosti o vydání stavebního povolení. Při nesplnění této povinnosti nevydá stavební úřad stavební povolení.

Co je ke zpracování průkazu potřeba a jak dlouho to trvá?

Ideální je poskytnutí projektové dokumentace skutečného provedení stavební části a též části technologické – vytápění, ohřev TUV, větrání a osvětlení.

Pokud tyto podklady nejsou k dispozici, provede se  zaměření stavby a místní zjištění provedení technologické části.

Průkaz zpracovávám standardně ve dvou kopiích do 7 pracovních dnů od poskytnutí všech podkladů, respektive ukončení zaměření objektu. Při zpracování průkazu expresně do tří dnů bude základní cena zvýšena o 30%.

Poskytování našich služeb, zpracování PENB poskytuje v celém pardubickém kraji, například v Chrudimi a dalších okresech. 

Kdo vyžaduje a kontroluje existenci průkazů?

Státní energetická inspekce a ministerstvo průmyslu kontroluje energetického specialistu a též vlastníky objektu a uživatele.

Kdo může zpracovat Průkaz energetické náročnosti budov?

Zpracovat Průkaz energetické náročnosti budov může pouze energetický specialista, který je držitelem oprávnění uděleného ministerstvem průmyslu - §10 zákona č.406 /2000 Sb.

Co dále nabízíme?

Projektovou dokumentaci staveb pro stavební řízení nebo ohlášení.

Zpracování rozpočtů staveb v systému RTS Brno za cenu od 0,3 % rozpočtových nákladů.